สรุปจำนวนผู้สมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 10 มีนาคม 2562
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ปวส. (ม.6)

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.ตรง

ระดับ ปวส.(ม.6)