Date
11 มีนาคม 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ...  Read more

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับ
การค่ายฯได้รับรางวัลผู้บริหาร ...  Read more