ประชุมการพิจารณาทุน นวัตกรรม(กสศ.)

5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายกีรติ พลหาญ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ คณะกรรมการดำเนินงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการลงทะเบียนผู้ขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ของ
กสศ. ให้กับคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างกลโรงงาน ณ ห้อง Smart Classroom