มอบตัว-รายงานนักเรียน-โควตา

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา08.30-16.30น.
นายเจด็จ สนองคุณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียนระดับปวช.ทุกแผนกช่างและดำเนินการรับ
มอบตัว-รายงานตัวนักเรียนกรณีพิเศษประเภทโควตา ระดับ ปวช.ทุกแผนกช่างเข้ารายงานตัว
ณ ชั้น อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก