การประเมินความพร้อมระดับปริญญาตรี

5 มีนาคม 2562นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และคณะครูแผนกวิชาช่า่งเชื่อมโลหะ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อม ด้านอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม ปีการศึกษา 2562