การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับครูและบุตลากรทางการศึกษา
ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก