รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียน – นักศึกษาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล (v-cop) สามารถติดต่อรับรหัสผ่าน (Password) ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

แผนกวิชาเครื่องกล สาขา ปวช. ช่างยนต์
ปวส. เทคนิคเครื่องกล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขา ปวช. ช่างกลโรงงาน
ปวส. เทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา ปวช. ช่างไฟฟ้ากำลัง
ปวส. ไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขา ปวช. ช่างเชื่อมโลหะ
ปวส. เทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขา ปวช. และปวส. ช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาโยธา สาขา ปวช. และปวส. โยธา
แผนกวิชาสำรวจ สาขา ปวช. และปวส. สำรวจ
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม สาขา ปวช. สถาปัตยกรรม
ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขา ปวช. ช่างอิเล็กทรอนิกส์   เมคคาทรอนิกส์
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีโทรคมนาคม   เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขา ปวช. ช่างซ่อมบำรุง
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม