ประชุมคณะกรรมการประเมิน

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินภาค ก  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก