ประชุมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center นายปรีชา ภู่สมบัติจจร รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมพร้อมกันณห้องประชุม1อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก