สรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
เวลา10.09น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมคณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดให้มีพิธีสรงน้ำองค์พระวิษรุกรรมและรดน้ำดำหัวคุณครูอาวุโส คณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก