Fit it center

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกโดยนายพิเชษฐ์ พุฒซ้อน หัวหน้างานโครงการพิเศษ
จัดคณะครู-นักเรียน-นักศึกษา วิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์
ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ณ เทศบาลอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก