บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระดับ ปวช. และ ปวส.)

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2 และ ปวช.3)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1(ม.6) และ ปวส.2)

ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับ ปวช.2 ระดับ ปวช.3
กลุ่ม สาขาวิชา กลุ่ม สาขาวิชา
กลุ่ม 1-2 ช่างยนต์ กลุ่ม 1-2 ช่างยนต์
กลุ่ม 3-4 ช่างยนต์ กลุ่ม 3-4 ช่างยนต์
กลุ่ม 5-6 ช่างยนต์ กลุ่ม 5-6 ช่างยนต์
กลุ่ม 7-8 ช่างยนต์ กลุ่ม 7-8 ช่างยนต์
กลุ่ม 1-2 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-2 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 3-4 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 3-4 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 5-6 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 5-6 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 1-2 ช่างเชื่อมโลหะ กลุ่ม 1 ช่างเชื่อมโลหะ
กลุ่ม 1-2 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1-2 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 3-4 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 3-4 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 5-6 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 5-6 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 7-8 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 7-8 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 1-2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 3-4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 1-2 ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2 ช่างก่อสร้าง
กลุ่ม 1 สถาปัตยกรรม กลุ่ม 1-2 สถาปัตยกรรม
กลุ่ม 1 สำรวจ กลุ่ม 1 สำรวจ
กลุ่ม 1-2 ช่างซ่อมบำรุง กลุ่ม 1 ช่างซ่อมบำรุง
กลุ่ม 1-2 โยธา กลุ่ม 1-2 โยธา
กลุ่ม 1-2 เมคคาทรอนิกส์
ระดับ ปวส.1 (ม.6) ระดับ ปวส.2
กลุ่ม สาขาวิชา กลุ่ม สาขาวิชา
กลุ่ม 5-6 เทคนิคเครื่องกล กลุ่ม 1-2 เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 7-8 เทคนิคเครื่องกล กลุ่ม 3-4 เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 5-6 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 5-6 เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 7-8 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 7-8 เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 9 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 9-10 เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 3-4 เทคนิคโลหะ กลุ่ม 1 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 5-6 ไฟฟ้า กลุ่ม 2 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 7-8 ไฟฟ้า กลุ่ม 3 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 3-4 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 4 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 1-2 ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 5-6 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 3-4 เทคนิคสถาปัตยกรรม กลุ่ม 7-8 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 3-4 สำรวจ กลุ่ม 1-2 เทคนิคโลหะ
กลุ่ม 3-4 เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่ม 3-4 เทคนิคโลหะ
กลุ่ม 3-4 โยธา กลุ่ม 1-2 ไฟฟ้า
กลุ่ม 5-6 โยธา กลุ่ม 3-4 ไฟฟ้า
กลุ่ม 3-4 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 5-6 ไฟฟ้า
กลุ่ม 1-2 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่ม 7-8 ไฟฟ้า
กลุ่ม 9-10 ไฟฟ้า
กลุ่ม 1-2 อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 3-4 อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 1-2 ช่างก่อสร้าง
กลุ่ม 1-2 เทคนิคสถาปัตยกรรม
กลุ่ม 3-4 เทคนิคสถาปัตยกรรม
กลุ่ม 1 สำรวจ
กลุ่ม 3-4 สำรวจ
กลุ่ม 1-2 เทคนิคอุตสาหกรรม
กลุ่ม 3-4 เทคนิคอุตสาหกรรม
กลุ่ม 1-2 โยธา
กลุ่ม 3-4 โยธา
กลุ่ม 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่ม 3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่ม 1 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์