ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาใหม่(ระดับปวช.1และปวส.1)ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.1และปวส.1ทุกแผนกช่าง
ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับฟังกฏ ระเบียบของวิทยาลัยฯและเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และผู้ปกครองเพื่อช่วยกันดูแลนักเรียน-นักศึกษาให้จบการศึกษาตามหลักสูตรโดยมีนายปรีชา ภู่สมบัติขจร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย
คณะครู ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก