การอบรมการจัดการเรียนรู้ Project Based Learning และ STEM Education

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Project Based Learning
และ STEM Education ให้กับคณะครู-อาจารย์ ทุกแผนกช่างโดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร
และนายภานุวัฒน์ มาละแซม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่มาเป็นวิทยากร
ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก