รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช./ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปวช./ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับ ปวช.1

สาขาวิชา ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
โยธา
สถาปัตยกรรม
สำรวจ
ช่างซ่อมบำรุง
เมคคาทรอนิกส์

ระดับ ปวส.1

สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
ไฟฟ้า
เทคนิคโลหะ
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
โยธา
เทคนิคสถาปัตยกรรม
สำรวจ
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์