การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา/ก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 ทุกแผนกช่าง 
ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการณ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2562โดยมีนายสุกรี ชูติกาญจน์
หัวหน้างานระบบทวิภาคี กล่าวรายงาน ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก