การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิทัล 4.0

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์
ในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด โดยมีคณะครู-อาจารย์
สังกัดอาชีวศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการอบรม ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก