การอบรม”การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิทัล 4.0″

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมควบคุม
ระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิทัล 4.0” สำหรับครูผู้สอนจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก