นักเรียน-นักศึกษาทุนวัตกรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการ ประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ประเภททุน 2 ปี (ปวส.) จำนวน 39 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
และสาขาวิชาแม่พิมพ์ เพื่อให้แนวทางและตระหนักถึงการเป็นนักศึกษาทุนที่ดีมีคุณภาพของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก