Date
21 พฤษภาคม 2019

การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะ-การคิดวิเคราะห์

20 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 3) หน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์
 ...  Read more