การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะ-การคิดวิเคราะห์

20 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 3) หน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์
การปลูกฝังแนวความคิดในการออกแบบนวัตกรรมและการถอดบทเรียน รหัสหลักสูตร
625182007 ซึ่งเป็นหลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาโดยมีนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้กับครูสายงานสอนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จำนวน 50 คน ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก