ประชุมคณะครูนิเทศนักเรียน-นักศึกษาออกฝึกงาน

22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประชุมคณะครู
แต่ละแผนกวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพและฝึกงานของนักเรียน-นักศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562

อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก