ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุง 24 พฤษภาคม 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุง 24 พฤษภาคม 2562

แผนกวิชา ระดับชั้นปี
แผนกวิชาช่างยนต์ I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I ป.ตรี I
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I ป.ตรี I
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I ป.ตรี I
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I ป.ตรี I
แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I
แผนกวิชาสำรวจ I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ I ปวช.1 I ปวช.2 I ปวช.3 I ปวส.1 I ปวส.2 I