ประชุมอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ(อศจ.)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เรื่องเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ครั้งที่ 14 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งกีฬาแต่ละประเภทเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม1อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก