ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก