ประชุมคณะกรรมการ(พ.ส.น.อ.)

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา10.00น.
ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
ประธานการประชุมกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัด(พ.ส.น.อ)
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก