Month
พฤษภาคม 2019

การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะ-การคิดวิเคราะห์

20 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 3) หน่วยพัฒนาครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์
 ...  Read more

การอบรม”การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิทัล 4.0″

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา/ก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more

การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบหุ่นยนต์ในยุคดิจิทัล 4.0

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 ...  Read more