ประชุมเชิงปฏิบัติการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา09.00น.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเปิดโครงการและการมอบ
นโยบาย การเชื่อมโยงการศึกษาระดับ สพฐ. กับ ระดับ สอศ. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การมอบนโยบาย การเชื่อมโยง
การศึกษาระดับ สพฐ. กับ ระดับ สอศ. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการ
สำนักความร่วมมือ นายอรรถพล สังขวาสี กล่าวต้อนรัยจากนายสุรชัย มณีปะกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก