อบรมรักอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เป็นโรคติดต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น.
นายกิตติธเนศ ศิริสุริยธนกิจ หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา
ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
แผนกช่างกลโรง แผนกช่างซ่อมบำรุง และแผนกช่างสถาปัตยกรรม เข้ารับการอบรม
รักอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก