ประชุมการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562เวลา12.30น.
นายพิษณุ  รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา
โดยการประชุมทางไกลผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด โดยมีคณะผู้บริหารสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด และหัวหน้างานเข้าประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก