ทำสมาธิก่อนเข้าเรียน

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 คุณครูกัลยา สุดแดน วิทยากรพิเศษนำนักเรียน-นักศึกษา
ทำสมาธิก่อนเข้าเรียนเวลา 1 นาที่ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคินิคพิษณุโลก