มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Application Ehoc VE หลักสูตร General English ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.40น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบวุฒิบัตรให้กับ นายนัฐนนท์ ชัยโย นักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย Score: 113,911 และนายกลม ต้นคำภู ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 7 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ด้วย Score: 97181 ที่สามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่าน Application Ehoc VE หลักสูตร
General English ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก