การนิเทศติดตามการจัดการเรียน-การสอน

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศติดตามการจัดการเรียน-การสอน
“การพัฒนาการเรียน-การสอนในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานอาชีพ โดยคระครู-อาจารย์
ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจและเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียน-การสอนของแผนกช่างสำรวจ
และแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก