มอบทุน-รับสมัครนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มาทำการให้ทุนการศึกษา
และมาทำการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในระดับ ปวส.1และ ปวส.2แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เข้ารับการฝึกงานและโครงการมอบทุนเพื่อการศึกษา โดยมีนายสุกรี ชูติกาญจน์
หัวหน้างานทวิภาคี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก