พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา13.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานจุดเทียนในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน-นักศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยจัดพิธีหล่อเทียนขึ้น ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก