ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่2)