ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์