การอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น.
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ
เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคุณครูชนะจิต คำแพง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ ดำเนินโครงการนำนักเรียน-นักศึกษาเข้ารับการอบรม ณ ห้อง Smart Classroom
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก