แสดงความยินดี

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดงานแสดงความยินดีแด่รองผู้อำนวยการฯได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก คณะครู-อาจารย์ และุุุบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก