ทัศนศึกษาดูงาน/วิทยาลัยการอาชีพลอง

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน
โดยมีนายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ  หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา 
และนายเลิศชัย แสงรุ่ง  หัวหน้างานบุคลากร นำคณะครู-อาจารย์
เจ้าหน้าและบุคลากรดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง