ทัศนศึกษาดูงาน/วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน โดยมีนายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา และนายเลิศชัย แสงรุ่ง หัวหน้างานบุคลากร นำคณะครู-อาจารย์
เจ้าหน้าและบุคลากรดูงาน  ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน