ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง