ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา14.00น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าดำเนินการถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา ในทุกระดับชั้นโดยมีนายบุญลือ อยู่คง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ และนายอลงกรณ์ เกตุดี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงานให้การต้อนรับ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
ณ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก