ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562