ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา09.00น.
นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาารอาชีพนครไทย เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก