การประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือที่สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือทุกแห่ง

วันพฤหหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เป็นประธานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือที่สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือทุกแห่่ง
โดยมีประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก