ประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา1.00น.
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ
เป็นประธานการประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โดยมีนายสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคีและคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก