การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การแข่งขันทักษะวิชาชชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โดยมีนายกองค์การฯกล่าวรายงานต่อประธาน และมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก