Date
26 สิงหาคม 2019

ประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัล”คุรุสภา”และรางวัล”คุรุสดุดี”

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา13.30น.นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 ...  Read more

ประชุมเชิงจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มจำนวน นักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วันเสาร์ที่ 24-25 สิงหาคม 2562
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานเปิดการประชุมเชิงจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการเพิ่มจำนวน ...  Read more