ประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัล”คุรุสภา”และรางวัล”คุรุสดุดี”

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา13.30น.นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
เพื่อรับรางวัล”คุรุสภา”และรางวัล”คุรุสดุดี”โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก